S23 (BODC semantic model sphere phase names)

Free search
ConceptID
Preferred label
Alt label
Entrytermlastmod from[yyyymmdd]
Entrytermlastmod to[yyyymmdd]