P01 (BODC Parameter Usage Vocabulary)

Free search
Entrytermlastmod from[yyyymmdd]
Entrytermlastmod to[yyyymmdd]